EFOP-1.3.7-17-2017-00351

 • Kedvezményezett neve: Zsadányi Református Egyházközség , Őszülő Évek Zsadányi Alapítvány
 • Projekt címe: Közösségfejlesztés Zsadányban a református egyház és helyi civil szervezet együttműködésével.
 • Szerződött támogatás összege: 42.807.480 Ft
 • Támogatás mértéke: 100%

Projekt tartalmának bemutatása:

Jelen projekt konzorciumi együttműködés keretében valósul meg; a konzorcium vezető Zsadányi Református Egyházközség (továbbiakban Fő pályázó Egyház), a bevont konzorciumi partner az Őszülő Évek Zsadányi Alapítvány.

A Fő pályázó és partnere több projektet valósítottak már meg együtt, így megfelelő tapasztalattal, kapcsolatrendszerrel és szakmai tudással rendelkezik egy társadalmi együttműködést segítő projekt megvalósításához és annak eredményeként hosszú távon is fenntartható működtetéséhez, melynek további erősítése érdekében bevont a projekt előkészítésébe, megvalósításába és a fenntartási időszakba is 1 fő tapasztalt szakmai vezetőt is bevonnak.

A pályázó konzorcium jelen fejlesztés keretében, Békés megyében, Zsadányban és környékén kíván a közösségi igények és a felmerülő összetett társadalmi problémák hatékony kezelésében kiemelkedő szerepet játszó programsorozatot létrehozni.

A projekt a kulturális értékek közvetítésével, közösségi programok szervezésével, az ismeret- és tudás bővítését szolgáló felkészítésekkel, a munkaerőpiacra való belépést elősegítő munkakultúra megismertetésével, az érintettek aktivitásának növelését-, önálló életvezetési képességeinek megerősítését-, az önmaguk és családjaik helyzetéért viselhető felelősség megerősítését segítő szolgáltatásokkal elősegíti a szegénység, a hátrányos helyzet átörökítését eredményező deprivációs ciklusok megtörését, a közösségi megoldások támogatását, az egészséges élethez való hozzájárulást, az aktív időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás növelését, aktív közösségek kialakítását, meglevők működtetését.

A projekt keretében a következő feladatokat látják el:

 • Kohézió erősítése:
 • Az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni többszintű fellépés, ezzel párhuzamosan hátránykompenzáció megvalósítása, ezeken keresztül a társadalmi esélyteremtés biztosítása.
 • Hozzájárulás a hátrányos megkülönböztetés és a szegénység csökkentéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség fokozásához és a társadalmi együttélés javításához, a társadalmi szolidaritás céljának eléréséhez.
 • Családi tábor melynek fő célja a gyülekezetben lévő családok közti kapcsolatépítés, nehéz körülményekben élő családok megszólítása. Ifjúsági klub, mely heti rendszerességgel ad lehetőséget a fiataloknak a szorosabb barátságokra és látásmódjuk tágítására.
 • A konzorciumi partner programja, melyben segédkeznek: Egészségnap idősek számára, melyen különböző életmód tanácsadással segítik idős résztvevőinket, Korosztályok összehozása.
 • Projekt tervezett/tényleges befejezési időpontja: 2020.01.01
 • Projekt azonosító száma: EFOP-1.3.7-17-2017-00351

EFOP-1.3.7-17-2017-00351

 infoblokk kedv final CMYK ESZA

 • Kedvezményezett neve: Zsadányi Református Egyházközség , Őszülő Évek Zsadányi Alapítvány
 • Projekt címe: Közösségfejlesztés Zsadányban a református egyház és helyi civil szervezet együttműködésével.
 • Szerződött támogatás összege: 42.807.480 Ft
 • Támogatás mértéke: 100%

Projekt tartalmának bemutatása:

Jelen projekt konzorciumi együttműködés keretében valósul meg; a konzorcium vezető Zsadányi Református Egyházközség (továbbiakban Fő pályázó Egyház), a bevont konzorciumi partner az Őszülő Évek Zsadányi Alapítvány.

A Fő pályázó és partnere több projektet valósítottak már meg együtt, így megfelelő tapasztalattal, kapcsolatrendszerrel és szakmai tudással rendelkezik egy társadalmi együttműködést segítő projekt megvalósításához és annak eredményeként hosszú távon is fenntartható működtetéséhez, melynek további erősítése érdekében bevont a projekt előkészítésébe, megvalósításába és a fenntartási időszakba is 1 fő tapasztalt szakmai vezetőt is bevonnak.

A pályázó konzorcium jelen fejlesztés keretében, Békés megyében, Zsadányban és környékén kíván a közösségi igények és a felmerülő összetett társadalmi problémák hatékony kezelésében kiemelkedő szerepet játszó programsorozatot létrehozni.

A projekt a kulturális értékek közvetítésével, közösségi programok szervezésével, az ismeret- és tudás bővítését szolgáló felkészítésekkel, a munkaerőpiacra való belépést elősegítő munkakultúra megismertetésével, az érintettek aktivitásának növelését-, önálló életvezetési képességeinek megerősítését-, az önmaguk és családjaik helyzetéért viselhető felelősség megerősítését segítő szolgáltatásokkal elősegíti a szegénység, a hátrányos helyzet átörökítését eredményező deprivációs ciklusok megtörését, a közösségi megoldások támogatását, az egészséges élethez való hozzájárulást, az aktív időskor és a nemzedékek közötti szolidaritás növelését, aktív közösségek kialakítását, meglevők működtetését.

A projekt keretében a következő feladatokat látják el:

 • Kohézió erősítése:
 • Az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni többszintű fellépés, ezzel párhuzamosan hátránykompenzáció megvalósítása, ezeken keresztül a társadalmi esélyteremtés biztosítása.
 • Hozzájárulás a hátrányos megkülönböztetés és a szegénység csökkentéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség fokozásához és a társadalmi együttélés javításához, a társadalmi szolidaritás céljának eléréséhez.
 • Családi tábor melynek fő célja a gyülekezetben lévő családok közti kapcsolatépítés, nehéz körülményekben élő családok megszólítása. Ifjúsági klub, mely heti rendszerességgel ad lehetőséget a fiataloknak a szorosabb barátságokra és látásmódjuk tágítására.
 • A konzorciumi partner programja, melyben segédkeznek: Egészségnap idősek számára, melyen különböző életmód tanácsadással segítik idős résztvevőinket, Korosztályok összehozása.
 • Projekt tervezett/tényleges befejezési időpontja: 2020.01.01
 • Projekt azonosító száma: EFOP-1.3.7-17-2017-00351

info

Házi segítségnyujtás

a Zsadányi Református Egyházközség Diakóniai Központ által működtetett Házi segítségnyújtás alapszolgáltatás tevékenységéről

A Házi segítségnyújtás 2009.01.01-től biztosított településünkön, ez olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását – szükségleteinek megfelelően – lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.

A házi gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális szociális szükséglete a saját környezetében az életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően a meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

A Házi segítségnyújtás, mint alapszolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe, ebben az esetben nem

szükséges jövedelemnyilatkozatot benyújtani a kérelem előterjesztésekor. 

A következő dokumentumokra van szükség az ellátás igénybevételének esetén:

1., Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

2., Egészségi állapotra vonatkozó igazolás

3., Értékelő adatlap (Mérőtábla) mely alapján  a gondozási szükségletet

    vizsgálja,  és megállapítja, hogy szociális segítés  vagy személyi gondozás,  

    illetve idősotthoni elhelyezés nyújtható.

4., Megállapodás, Házi segítségnyújtás biztosítására

5., Nyilatkozat, hogy ápolási díjban nem részesül az ellátott

6., Egyéni Gondozási Terv

7., Meghatalmazás Házi Segítségnyújtásban Végzett Tevékenységekhez (pénzkezelés)    

8., Heti gyógyszer adagolás

Az intézmény az igénybevevővel minden esetben határozatlan időre szóló Megállapodást köt.

Az intézmény vezetőjének írásban kell tájékoztatást adnia az ellátottnak, az Idősek Otthona

 igénybevételének lehetőségéről, amennyiben a gondozási szükséglete meghaladja a napi 4 órát.

Az Egyéni Gondozási Terv az ellátás kezdetét követő 30 napon belül elkészül, az intézményvezető, a

gondozó  és a gondozott/törvényes aláírásával igazolt módon, és évente megtörténik az értékelése és

felülvizsgálata.

Gondozói létszám: 1 fő vezető gondozó   11 fő  gondozó

Minden gondozó 7 fő  személyi gondozásban részesülőt  és 1fő  vagy 2 fő

szociális segítésben részesülőt lát el.

2017-ben  A házi segítségnyújtás tevékenységei és résztevékenységei

Személyi gondozás esetén

 

Szociális segítés keretében: A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:

- takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)

- mosás

- vasalás

A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:

- bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), gyógyszer kiváltása

- segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében

- mosogatás

- ruhajavítás

- közkútról, fúrtkútról vízhordás

- tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel)

- télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt

- kísérés

Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában

Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.

Személyi gondozás keretében:

Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:

- információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás

- családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése

- az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés

- ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében

Gondozási és ápolási feladatok körében:

- mosdatás

- fürdetés

- öltöztetés

- ágyazás, ágyneműcsere

- inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése

- haj, arcszőrzet ápolás

- száj, fog és protézis ápolása

- körömápolás, bőrápolás

- folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)

- mozgatás ágyban

- decubitus megelőzés

- felületi sebkezelés

- sztómazsák cseréje

- gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása

- vérnyomás és vércukor mérése

- hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül

- kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés,

- kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás

- a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határáig)

2017-ben  A házi segítségnyújtás tevékenységei és résztevékenységei

Szociális segítés esetén

 

Szociális segítés keretében:

A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében:

- takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)

- mosás

- vasalás

A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:

- bevásárlás (személyes szükséglet mértékében), gyógyszer kiváltása

- segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében

- mosogatás

- ruhajavítás

- ágyazás, ágyneműcsere

- közkútról, fúrtkútról vízhordás

- tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel)

- télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt

- kísérés

Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában

Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.

A Házi segítségnyújtásban a gondozók munkaideje:  8 óra.

Pihenőnap: szombat-vasárnap.

Zsadány, 2017. június 30.

                                                                 Demeter Ottóné

                                                                  a szolgálat vezetője

Új Busz

Az egyházközségnek lehetősége nyílt a régi kicsi Ikarus Típusú minibuszát egy újabb, modernebb, légkondícionált buszra cserélnie.
Az "új" busz már a nyár elején Szlovákiába vitte a helyi iskolásokat.
tavol

Karácsony

Boldog Karácsonyt Kívánok Magam és családom nevében, mindenkinek.

D.O

Következő Istentiszteletünk

Tisztelet Testvérek!

Szeretettel várjuk a kedves testvéreket a Május 8.-án 11 órakkor tartandó Istentiszteletre.

Tisztelettel: D.O

Szená-Torok koncert

Szená-Torok 

A magyar országgyűlés képviselőinek énekkara tart 2015. május 30-án este hat órától koncertet a Zsadányi Református Templomban

 

 

 

Szép magyar Beszéd szavaló verseny

Lezajlott a "Szép Magyar Beszéd"  prózamondó verseny város környéki fordulója. A január 22.-ei megmérettésen községünkből két tanuló vett részt:

Komódi Emese 8. osztályos tanuló

és

Nagy Cintia 6. osztályos tanuló

Mindketten kítűnő eredménnyel zárták a fordulót. Gratulálunk nekik!

resztvevok

 

 

Egyetemes Imahét

 

 

Egyetemes Imahét

 

A 2015. Január 18 - 25-e között zajló egyetemes imahét keretében szeretettel várjuk a gyülekezeti tagokat alkalmainkra.

Imaheti program időpontok:

 

2015.01.19 17:00-tól

2015.01.20 17:00-tól

2015.01.21 17:00-tól

2015.01.22 17:00-tól

2015.01.23 17:00-tól

 

Az imahét alkalmainak témája: A Miatyánk, az Úri imádság

 

Helyszín: Gyülekezeti Központ (Béke u. 54)

 

 

Hatámenti gyülekezetek találkozója Temesvár [FRISSÍTVE]

temesvár

 

Idén Október 4-én kerül megrendezésre a határmenti gyülekezetek találkozója Temesváron.

Szeretettel várunk az eseményre mindenkit.

Jerlentkezni az Irodában (Attila k. krt. 19) lehet.

Tervezett program (változhat!):

Helyszín:Ady Endre utcai Bétel-baptista imaház 

09:00-10:00 

Érkezés, regisztráció

10:00-11:15  

Istentisztelet - Igét hirdet Ft. Csűry István,köszöntések

11:15-11:50

Virtuális kirándulás a Temesvári Egyházmegyében

12:00-13:00 

Zsoltáros felvonulás: Minden földek Istent dicsérjétek… a                               budapesti Cantores Ecclesiae fúvószenekar kiséretével

13:00-14-45 

Csoportok ebédeltetése, látogatás a Mária téri református                               templomban

15:00-16:30

  Záróistentisztelet úrvacsorai közösséggel

16:30-17:15 

  Mészáros János Elek koncertje

   

Családok Átmeneti Otthona (Anyaotthon)

DSCN6471

 

Z

Zsadányi Református Egyházközség Családok Átmeneti Otthona (Anyaotthon)

 

Az Intézmény általános bemutatása

 1. Az intézmény legfontosabb adatai:
 • Cím: 5537 Zsadány, Béke u. 80
 • Telefonszám: 06 66 497-490
 • Látogatási idő: Szombaton du. 14:00-tól-17:00-ig
 • Az intézmény ellátási területe: Magyarország Közigazgatási területe
 • Fenntartó: Zsadány Református Egyházközség 5537 Zsadány, Béke u. 100 sz.
 • Az intézmény alapításának éve:
 • Az intézmény alaptevékenysége: gyermekjóléti alapellátás, családok átmeneti otthona
 • Az intézmény képviseletére jogosultak: Az intézmény mindenkori vezetője, illetve akadályoztatása esetén az általa megbízott személy
 1. Alapelvek:
 • „ Krisztus gazdája ennek a háznak”
 • A család és az intézet mellérendelt viszonyban viszonyulunk egymáshoz úgy, hogy a középen lévő ellátott érdekeit tartjuk mindig szem előtt, egymást nem kijátszva, hanem egymásra figyelve hozzuk meg a döntéseket, végezzük a kísérést. Ennek az eredménye mindig az – már visszafelé tekintve is –, hogy nagyon sok barátot, testvért nyerünk az otthonunk számára.
 • Munkánk során a gyermek és a szülő mindenek felett álló érdekét figyelembe véve, a törvényben elismert gyermeki és szülői jogok tiszteletben tartásával járunk el.
 • Alapfeladata a gyermekek és a szülők együttes képviselete, szükségleteinek minél teljesebb körű kielégítése.
 • Az átmeneti elhelyezés okinak megszüntetése érdekében, a szülők, a családok átmeneti otthonának családgondozója, a gyermekjóléti szolgálat, illetve a kapcsolódó szakemberek együttműködnek, amit gondozási, nevelési tervben rögzítenek.
 • A családok átmeneti otthona törekszik a családi kapcsolatok megőrzésére, a megromlott családi kapcsolatok helyreállítására, ápolására.
 • Minden helyzetben tiszteletben tartja a gyermek és a szülő emberi méltóságát.
 • Az intézményi jogviszony 12 hónap, ami szükség esetén 6 hónappal meghosszabbítható.
 • Az intézmény segítséget nyújt a szülőnek gyermeke(i) gondozásában illetve segíti a szülőt a gyermekének megfelelő napközbeni ellátáshoz való hozzájutásban.
 • Az intézményben tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés!
 • A szülő és gyermek átmeneti gondozása a szülő kérésére, a szülővel kötött megállapodás alapján történik.
 • A gondozás célja, hogy a válsághelyzetben lévő családok minimális intervencióval, meghatározott időn belül rendezni tudják helyzetüket, és a család működőképes maradjon, azaz megszűnjenek azok a tényezők, melyek a gyermek családon belül történő nevelését veszélyeztetik. A gyermek családban történő nevelésének elősegítése, a családból történő kiemelés megelőzése.
 • A gondozás időtartamára a gyermek teljes körű testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő ellátás biztosítása, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat elősegítése.
 • Törekvés a harmonikus személyiség kialakítására, a hozott problémák feldolgozására, leküzdésére.
 1. Célcsoport:
 • lakhatási krízisbe került anya gyermekeivel, illetve gyám gyámoltjaival
 • válsághelyzetben lévő bántalmazott anya és gyermeke
 • krízisbe került várandós anyák
 • hajléktalanná vált valamint hajléktalan ellátás látókörébe került anya gyermekeivel
 1. Az intézmény feladata:
 • A családok átmeneti otthona a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátást nyújtó, átmeneti gondozást biztosító intézmény. Az intézmény biztosítja az otthontalanná vált szülő kérelmére a gyermek és a szülő részére együttesen a lakhatást. Az elhelyezés hiányában a gyermeket el kellene választani a szülőtől.
 • Intézményünk 25 fő szülő és gyermek együttes elhelyezését tudja biztosítani.
 • Az intézmény megszakítás nélküli munkarend szerint működik.
 • Teljes körű ellátást biztosít a szülő és a gyermek részére egyaránt.
 • Gondoskodik a gyermek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését elősegítő körülményekről. Biztosítja a megfelelő étkeztetést, szükség esetén a ruházatot, gondoskodik a mentálhigiénés és egészségügyi ellátásról.
 • A szülőknek az ellátás mellett jogi, pszichológiai, mentálhigiénés segítséget biztosít.
 • Együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal a család otthontalanságának megszüntetésében, az átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében.
 1. Bekerülési feltételek:
 • személyesen a kliens jelentkezése útján
 • külső szakember ajánlása alapján
 • A családoknak vállalniuk kell az együttműködést az intézménnyel, a kapcsolattartást az illetékes Gyermekjóléti Szolgálattal, a havi térítési díj megfizetését, továbbá havi megtakarítás letételét.
 • Az ellátás igénybevétele önkéntes, az otthontalanná vált szülő, törvényes képviselő, gyám kérelmére történik.
 • A felvételi beszélgetés, vagy családgondozói ajánlás alapján az intézményvezető és a szakmai vezető dönt a bekerülésről.
 1. Az intézményből való kikerülés:
 • a jogszabályban meghatározott idejű elhelyezési- illetve a meghosszabbított-időtartam leteltével
 • a jogosultsági feltételek megszűnésével
 • a törvényes képviselő kezdeményezésére
 • a házirend szabályainak többszöri, súlyos megsértése esetén, illetve ha az ellátottak olyan életvitelt folytatnak, mely az intézmény működésével összeegyeztethetetlen
 • ha az ellátást indokló veszélyeztető tényező már nem áll fenn
 • a szakmai team javaslatára az intézményvezető megszüntetheti az ellátást, ha a családtagokkal kötött intézményi és egyéni megállapodásban foglaltak nem teljesülnek és a gondozási folyamatban való részvételt a család folyamatosan megtagadja

VIII. Szakmai munka bemutatása:

 • Az intézmény elsődleges célja, hogy a családokat lakásproblémáik rendezésében segítsük. Önerő előteremtésére / kapcsolati-, pénzügyi-, belső erőforrások és készségek/ motiváljuk. A családok otthonteremtési kedvezményének (CSOK) igénybevételében való segítségnyújtás, tájékoztatás, ügyintézésben való segítés.
 • Fontos a kliensekkel folytatott mentálhigiénés tevékenység is. Mivel egyházi intézmény vagyunk, fontos szerepet kap a Bibliai értékrend felmutatása, a gyülekezeti életbe való bekapcsolódás lehetőségének felkínálása, illetve az egyéni lelkigondozás.
 • A lakrészek rendben tartását, takarítását, rendeltetésszerű használatát az ügyeletes szakgondozó munkatárs ellenőrzi.
 • A Családok átmeneti otthonában élők részére az intézmény a tartózkodási cím létesítését és az ideiglenes postacímet biztosítja.
 • Az intézményben folyó segítségnyújtás következtében egy átfogó reszocializációs folyamatot biztosítunk, mely hosszú távon képessé teszi a klienseket a problémáik megoldására, gyermekeik fizikai, mentális és emocionális igényeik kielégítésére.
 • Az intézmény dolgozói segítik a klienst:
  • rendszeres jövedelemhez jutáshoz
  • igénybe vehető ellátásokhoz, támogatásokhoz jutáshoz
  • segítőkkel közösen kidolgozott stratégiák gyakorlásához
  • az általános normák elsajátításában, melyek lehetővé teszik a családnak a társadalomba való visszailleszkedését

Elérhetőségeink

sordisz
 
Intézményeink elérhetőségei:
Zsadányi Református Egyházközség Parókia
5537 Zsadány, Béke u. 100
Tel: 06 66 497 049
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">email: zsadanyirefegyhaz(kukac)gmail.com

Zsadányi Református Egyházközség Családi Napközi
5537 Zsadány, Béke u. 64
Zsadányi Református Egyházközség Családok Átmeneti Otthona (Anyaotthon)
5537 Zsadány, Béke u. 80
Tel: 06 66 497 490

Zsadányi Református Általános Iskola
5537 Zsadány, Béke út 108-114.
Tel: 06 66 497 029

     

Idősek Otthona
5537 Zsadány,  Attila király krt 19     Tel:0620-321-7626

Fax: 06 66 497 151

Beteg ellátottjogi képviselő

Hőhn Ildikó

Elérhetőségei:

Fogadó óra időpontja: telefonos egyeztetés alapján

Telefon: +36204890581

Levelezési cím: 5700 Gyula, pf. 292

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
sordisz2      

Július 2024
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Zsoltárok 119:60
“Sietek, nem aggodalmaskodom, parancsaidat megtartom!”

8858799
Ma
Tegnap
A héten
A múlthéten
Ebben a hónapban
Múlt Hónapban
Összesen
119
785
1636
8847095
34262
58293
8858799

IP Címed: 44.210.151.5
Szerver Idő: 2024-07-25 04:48:07