Error
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
  • Error loading component: com_content, 1
  • Error loading component: com_content, 1
  • Error loading component: com_content, 1
  • Error loading component: com_content, 1
  • Error loading component: com_content, 1
  • Error loading component: com_content, 1
  • Error loading component: com_content, 1
  • Error loading component: com_content, 1
  • Error loading component: com_content, 1
  • Error loading component: com_content, 1
  • Error loading component: com_content, 1
  • Error loading component: com_content, 1
  • Error loading component: com_content, 1
  • Error loading component: com_content, 1
  • Error loading component: com_content, 1
  • Error loading component: com_content, 1
  • Error loading component: com_jevents, 1
  • Error loading component: com_jevents, 1
  • Error loading component: com_jevents, 1
  • Error loading component: com_jevents, 1
  • Error loading component: com_content, 1
  • Error loading component: com_content, 1
  • Error loading component: com_content, 1
  • Error loading component: com_content, 1

DSCN6471

 

Z

Zsadányi Református Egyházközség Családok Átmeneti Otthona (Anyaotthon)

 

Az Intézmény általános bemutatása

  1. Az intézmény legfontosabb adatai:
  • Cím: 5537 Zsadány, Béke u. 80
  • Telefonszám: 06 66 497-490
  • Látogatási idő: Szombaton du. 14:00-tól-17:00-ig
  • Az intézmény ellátási területe: Magyarország Közigazgatási területe
  • Fenntartó: Zsadány Református Egyházközség 5537 Zsadány, Béke u. 100 sz.
  • Az intézmény alapításának éve:
  • Az intézmény alaptevékenysége: gyermekjóléti alapellátás, családok átmeneti otthona
  • Az intézmény képviseletére jogosultak: Az intézmény mindenkori vezetője, illetve akadályoztatása esetén az általa megbízott személy
  1. Alapelvek:
  • „ Krisztus gazdája ennek a háznak”
  • A család és az intézet mellérendelt viszonyban viszonyulunk egymáshoz úgy, hogy a középen lévő ellátott érdekeit tartjuk mindig szem előtt, egymást nem kijátszva, hanem egymásra figyelve hozzuk meg a döntéseket, végezzük a kísérést. Ennek az eredménye mindig az – már visszafelé tekintve is –, hogy nagyon sok barátot, testvért nyerünk az otthonunk számára.
  • Munkánk során a gyermek és a szülő mindenek felett álló érdekét figyelembe véve, a törvényben elismert gyermeki és szülői jogok tiszteletben tartásával járunk el.
  • Alapfeladata a gyermekek és a szülők együttes képviselete, szükségleteinek minél teljesebb körű kielégítése.
  • Az átmeneti elhelyezés okinak megszüntetése érdekében, a szülők, a családok átmeneti otthonának családgondozója, a gyermekjóléti szolgálat, illetve a kapcsolódó szakemberek együttműködnek, amit gondozási, nevelési tervben rögzítenek.
  • A családok átmeneti otthona törekszik a családi kapcsolatok megőrzésére, a megromlott családi kapcsolatok helyreállítására, ápolására.
  • Minden helyzetben tiszteletben tartja a gyermek és a szülő emberi méltóságát.
  • Az intézményi jogviszony 12 hónap, ami szükség esetén 6 hónappal meghosszabbítható.
  • Az intézmény segítséget nyújt a szülőnek gyermeke(i) gondozásában illetve segíti a szülőt a gyermekének megfelelő napközbeni ellátáshoz való hozzájutásban.
  • Az intézményben tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés!
  • A szülő és gyermek átmeneti gondozása a szülő kérésére, a szülővel kötött megállapodás alapján történik.
  • A gondozás célja, hogy a válsághelyzetben lévő családok minimális intervencióval, meghatározott időn belül rendezni tudják helyzetüket, és a család működőképes maradjon, azaz megszűnjenek azok a tényezők, melyek a gyermek családon belül történő nevelését veszélyeztetik. A gyermek családban történő nevelésének elősegítése, a családból történő kiemelés megelőzése.
  • A gondozás időtartamára a gyermek teljes körű testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését elősegítő ellátás biztosítása, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat elősegítése.
  • Törekvés a harmonikus személyiség kialakítására, a hozott problémák feldolgozására, leküzdésére.
  1. Célcsoport:
  • lakhatási krízisbe került anya gyermekeivel, illetve gyám gyámoltjaival
  • válsághelyzetben lévő bántalmazott anya és gyermeke
  • krízisbe került várandós anyák
  • hajléktalanná vált valamint hajléktalan ellátás látókörébe került anya gyermekeivel
  1. Az intézmény feladata:
  • A családok átmeneti otthona a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátást nyújtó, átmeneti gondozást biztosító intézmény. Az intézmény biztosítja az otthontalanná vált szülő kérelmére a gyermek és a szülő részére együttesen a lakhatást. Az elhelyezés hiányában a gyermeket el kellene választani a szülőtől.
  • Intézményünk 25 fő szülő és gyermek együttes elhelyezését tudja biztosítani.
  • Az intézmény megszakítás nélküli munkarend szerint működik.
  • Teljes körű ellátást biztosít a szülő és a gyermek részére egyaránt.
  • Gondoskodik a gyermek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését elősegítő körülményekről. Biztosítja a megfelelő étkeztetést, szükség esetén a ruházatot, gondoskodik a mentálhigiénés és egészségügyi ellátásról.
  • A szülőknek az ellátás mellett jogi, pszichológiai, mentálhigiénés segítséget biztosít.
  • Együttműködik a gyermekjóléti szolgálattal a család otthontalanságának megszüntetésében, az átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében.
  1. Bekerülési feltételek:
  • személyesen a kliens jelentkezése útján
  • külső szakember ajánlása alapján
  • A családoknak vállalniuk kell az együttműködést az intézménnyel, a kapcsolattartást az illetékes Gyermekjóléti Szolgálattal, a havi térítési díj megfizetését, továbbá havi megtakarítás letételét.
  • Az ellátás igénybevétele önkéntes, az otthontalanná vált szülő, törvényes képviselő, gyám kérelmére történik.
  • A felvételi beszélgetés, vagy családgondozói ajánlás alapján az intézményvezető és a szakmai vezető dönt a bekerülésről.
  1. Az intézményből való kikerülés:
  • a jogszabályban meghatározott idejű elhelyezési- illetve a meghosszabbított-időtartam leteltével
  • a jogosultsági feltételek megszűnésével
  • a törvényes képviselő kezdeményezésére
  • a házirend szabályainak többszöri, súlyos megsértése esetén, illetve ha az ellátottak olyan életvitelt folytatnak, mely az intézmény működésével összeegyeztethetetlen
  • ha az ellátást indokló veszélyeztető tényező már nem áll fenn
  • a szakmai team javaslatára az intézményvezető megszüntetheti az ellátást, ha a családtagokkal kötött intézményi és egyéni megállapodásban foglaltak nem teljesülnek és a gondozási folyamatban való részvételt a család folyamatosan megtagadja

VIII. Szakmai munka bemutatása:

  • Az intézmény elsődleges célja, hogy a családokat lakásproblémáik rendezésében segítsük. Önerő előteremtésére / kapcsolati-, pénzügyi-, belső erőforrások és készségek/ motiváljuk. A családok otthonteremtési kedvezményének (CSOK) igénybevételében való segítségnyújtás, tájékoztatás, ügyintézésben való segítés.
  • Fontos a kliensekkel folytatott mentálhigiénés tevékenység is. Mivel egyházi intézmény vagyunk, fontos szerepet kap a Bibliai értékrend felmutatása, a gyülekezeti életbe való bekapcsolódás lehetőségének felkínálása, illetve az egyéni lelkigondozás.
  • A lakrészek rendben tartását, takarítását, rendeltetésszerű használatát az ügyeletes szakgondozó munkatárs ellenőrzi.
  • A Családok átmeneti otthonában élők részére az intézmény a tartózkodási cím létesítését és az ideiglenes postacímet biztosítja.
  • Az intézményben folyó segítségnyújtás következtében egy átfogó reszocializációs folyamatot biztosítunk, mely hosszú távon képessé teszi a klienseket a problémáik megoldására, gyermekeik fizikai, mentális és emocionális igényeik kielégítésére.
  • Az intézmény dolgozói segítik a klienst:
    • rendszeres jövedelemhez jutáshoz
    • igénybe vehető ellátásokhoz, támogatásokhoz jutáshoz
    • segítőkkel közösen kidolgozott stratégiák gyakorlásához
    • az általános normák elsajátításában, melyek lehetővé teszik a családnak a társadalomba való visszailleszkedését
6302622
Ma
Tegnap
A héten
A múlthéten
Ebben a hónapban
Múlt Hónapban
Összesen
2078
9091
73793
6174003
148765
169727
6302622

IP Címed: 35.173.35.159
Szerver Idő: 2021-10-18 10:24:23